18. srpnja 2019.

APN, Put do subvencioniranih stambenih kredita

 • Sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18 66/19) i Naputku o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 76/17) u nastavku donosimo pojednostavljeni put do subvencioniranih stambenih kredita zajedno s popisom potrebne dokumentacije:

 • Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji nije stariji od 45 godina odnosno nije napunio 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

 • Podnositelj zahtjeva prethodno mora pronaći stan ili kuću, odnosno građevinsko zemljište za gradnju kuće na području Republike Hrvatske.

 • Nakon odabira odgovarajuće nekretnine podnositelj zahtjeva detaljnije informacije o uvjetima, mogućnostima i rokovima otplate stambenog kredita, koji se kreću od 15 do 30 godina, može potražiti u jednoj od kreditnih institucija s kojima će APN sklopiti Ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

 • Po odabiru odgovarajuće kreditne institucije korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita, osim dokumenata koje traži kreditna institucija dužan je priložiti: 
  a) za kupnju nekretnine:
  1. presliku osobne iskaznice
  2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
  3. predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
  4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
  5. presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće i
  9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

  b) za gradnju kuće
  1. presliku osobne iskaznice
  2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
  3. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
  4. presliku akta za građenje
  5. presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
  9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine. 

 • Navedene dokumente podnositelj zahtjeva dostavlja kreditnoj instituciji, koja iste zajedno sa Zahtjevom za subvencioniranje kredita, s početkom subvencioniranja stambenih kredita određenim Oglasom o početku subvencioniranja stambenih kredita predaje u APN.

 • Sukladno Oglasu o početku subvencioniranja stambenih kredita koji za građane objavljuje APN, kreditne institucije će potpune zahtjeve podnositi u APN  sve do iznosa sredstava osiguranih za tu svrhu u državnom proračunu.

 • APN će prema redoslijedu podnošenja zahtjeva kreditne institucije na urudžbeni zapisnik APN-a za obrađene i potpune zahtjeve na sjednici Povjerenstva za odobravanje subvencioniranja stambenih kredita donositi Odluke o odobravanju subvencioniranja kredita te iste dostaviti kreditnoj instituciji podnositelja zahtjeva u roku 3 dana od njezina donošenja.

 • Po zaprimanju Odluke o odobravanju subvencioniranja stambenog kredita, kreditna institucija dužna je u roku 8 dana od primitka Odluke dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu APN-u. Potpisane i ovjerene Ugovore APN vraća kreditnoj instituciji koja isti također potpisuje i ovjerava te poziva korisnika kredita na potpisivanje istog. 

 • Po potpisivanju Ugovora o subvencioniranom kreditu od sve tri strane (APN- kreditna institucija – korisnik kredita), kreditna institucija APN-u dostavlja konačni Ugovor o subvencioniranom kreditu.

 • IZVOR: http://apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/put-do-kredita                        

                                                                                                                            

ZANE