O nama

Sjedište

Zagreb nekretnine d.o.o.
Samoborska cesta 145
Zgrada J3, 4. kat
10000 Zagreb 

TELEFON 
T: +385 1 4860 111

E-MAIL ADRESA
zane@zane.hr

Specijalizirano trgovačko društvo za poslovanje nekretninama u stopostotnom vlasništvu Zagrebačke banke d.d., osnovano s namjenom pružanja znanja i usluga iz područja upravljanja i razvoja nekretnina Grupi Zagrebačke banke, klijentima Grupe i samostalno na tržištu.

Poslovnice

Rijeka, A. Starčevića 10, T: +385 51 212 020
Split, I. Gundulića 26, T: +385 21 380 250
Osijek, Trg slobode 8, T: +385 31 200 619
Varaždin, Kapucinski trg 5, T: +385 42 212 515

DRUŠTVO KĆER - ZANE BH d.o.o.
Sjedište: Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20, T: +387 33 211-667
Podružnica: Mostar, Biskupa Čule bb, T: +387 36 333-851 

Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14,32/19) trgovačko društvo Zagreb nekretnine d.o.o. (u daljnjem tekstu: Posrednik) donosi:  

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1. Ponuda

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, za najam ili zakup ili na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom klijenta (nalogodavca).
Posrednik zadržava mogućnost zabune, te prethodne prodaje/najma/zakupa ili odustajanja od strane vlasnika nekretnine. Za netočne podatke Posrednik odgovara samo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja Posrednika.
Ponude i obavijesti koje Posrednik dostavlja, primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi, koja prihvaćanjem te ponude odnosno obavijesti prihvaća i ove opće uvjete poslovanja 

2. Obveze Posrednika

 • zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem,
 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla, i to s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka),
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine na tržištu,
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, na upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani, nedostatke građevine i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
  omogućiti pregled nekretnina (organizacija i vođenje),
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,

Smatra se da je Posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
 • nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. 

3. Obveze nalogodavca

 • zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom,
 • dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla,
  obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine u pratnji posrednika odnosno po njemu ovlaštene osobe,
 • odmah nakon sklapanja posredovanog posla odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 • nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koji prelaze uobičajene troškove posredovanja, ako je to izričito ugovoreno,
 • obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama na nekretnini,
 • obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanima s vlasništvom na nekretnini. 

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane Posrednika. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti Posredniku troškove učinjene nastale tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene posredničke naknade.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom.
Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik nalogodavca doveo u vezu.
Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.
Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.

5. Iznosi naknada

Posrednička naknada koju plaća nalogodavac iskazana je i obračunava se u postotcima od ugovorene kupoprodajne cijene, odnosno ugovorene mjesečne najamnine (zakupnine), osim ako je drugačije ugovoreno, u kojem slučaju se posrednička naknada može iskazati i u fiksnom iznosu, i na nju se obračunava i plaća PDV.

5.1. Kupnja

Posrednička naknada iznosi 1-6% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, uvećano za PDV. 

5.2. Prodaja

Posrednička naknada (provizija) iznosi 1-6% od kupoprodajne cijene nekretnine, uvećano za PDV.
Iznos posredničke naknade ugovara se ovisno o vrijednosti nekretnine i složenosti posredovanog posla.

5.3. Najam/zakup

Kod Ugovora o najmu ili zakupu posrednička naknada iznosi 100% iznosa jedne mjesečne najamnine - zakupnine (za najam ili zakup u trajanju 1-5 godina), uvećano za PDV.
Za kraće ili duže rokove cijena se dogovara u ugovara ovisno o vrijednosti i složenosti posredovanog posla. 

5.4. Posrednička satnica

Cijena posredničke satnice iznosi 250,00 kn, uvećano za PDV. 

6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog roka isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Nalogodavac je u slučaju otkazivanja ugovora prije isteka ugovorenog roka dužan Posredniku nadoknaditi učinjene troškove.
Ako je u roku od 12 mjeseci od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom na koju mu je ukazao nalogodavac je dužan Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.
Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prestao istekom roka, a posredovani posao nije sklopljen, ugovorne strane nemaju prema drugoj nikakve tražbine.

7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 32/2019 i opće odredbe ugovora o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Ovim Općim uvjetima poslovanja stavljaju se izvan snage Opći uvjeti poslovanja od 15.05.2008.godine.
U Zagrebu, dana 10.12.2019.

Licence

ZANE je uvršten u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i u cijelosti ispunjava sve uvjete potrebne za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, br. 107/07, 144/12, 14/14). 

Oblik, sadržaj i način vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN 56/08). U Registar se upisuju podaci o pravnim i fizičkim osobama kojima je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/