Informacije o obradi osobnih podataka Zagreb nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama

Donje informacije imaju za cilj da Vam pruže pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i da Vas upoznaju s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Pri tome, obrada osobnih podataka uvelike ovisi o tome koje usluge Društva ste ugovorili i koje koristite.  Informacije se odnose na klijente, potencijalne klijente kao i ostale fizičke osobe čije osobne podatke Društvo prikuplja temeljem bilo koje pravne osnove.

 

I. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama, OIB: 15364543303 , sa sjedištem na adresi Nova Ves 17, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: Društvo).

II. ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: Ispitanik), odnosno svaki podatak

(a) koje Ispitanik usmeno ili pisano priopći Društvu, i to

  1. u bilo kakvoj komunikaciji s Društvom, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničavanja telefonsku komunikaciju, komunikaciju digitalnim kanalima Društva, u poslovnicama Društva, na web stranici Društva; 
  2. ugovaranjem novih usluga i proizvoda Društva; 
  3. u zahtjevima i obrascima za ugovaranjem usluga i proizvoda Društva; 
  4. sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata Društva

(b) koje Društvo sazna na osnovi toga što Vam pruža usluge;

(c) koje su Društvu priopćile članice Grupe (dalje u tekstu: članice Grupe) i treće osobe temeljem valjane pravne osnove

(d) koje nastanu obradom bilo kojeg od gore navedenog osobnog podataka od strane Društva. (dalje u tekstu skupno: Osobni podaci).

III. NA KOJI NAČIN  DRUŠTVO PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE?

Društvo Osobne podatke prikuplja izravno od Ispitanika ili ih je prikupilo od trećih osoba temeljem druge pravne osnove. Ako su Osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, Ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi, pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi Osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu sa važećim propisima i uzimajući u obzir iznimke od obaveza informiranja.

IV. KOJE SU SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

a) Ispunjenje zakonskih obveza Društva ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem nalogu je temeljem zakonskih ili drugih propisa Društvo dužno postupiti. Obrada takvih Osobnih podataka je zakonska obveza Društva te Društvo može odbiti stupiti u ugovorni odnos ili pružiti ugovorenu uslugu, odnosno, raskinuti postojeći poslovni odnos u slučaju da Ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke.

b) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojemu je Ispitanik stranka, odnosno, kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Davanje Osobnih podataka u navedenu svrhu je obvezno. Ukoliko Ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je Ispitanik stranka uključujući i Osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, Društvo moguće neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

c) Privola Ispitanika

  1. za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam Društvo može dostavljati ponude i pogodnosti vezane uz nove ili već ugovorene proizvode i usluge Društva te svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s Društvom u okviru kojeg Vam Društvo može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih ugovora, što može uključivati i automatizirano pojedinačno donošenje odluka
  2. za svrhu povremenih istraživanja u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti te u tu svrhu dostaviti Osobne podatke trećim osobama i to članicama Grupe Zagrebačke Banke, članicama UniCredit Grupe kojoj Društvo pripada i pravnim osobama koje su registrirane za provođenje istraživanja te ih je Društvo angažiralo za tu svrhu.

Ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi Osobnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta i u tom slučaju se Osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade Osobnih podataka do tog trenutka. 
Davanje podataka za navedene svrhe je dobrovoljno te Društvo neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ukoliko Ispitanik uskrati privolu za davanje Osobnih podataka.

d) Legitimni interes Društva odnosno članica Grupe i članica UniCredit Grupe , ili trećih strana, što uključuje, ali se ne ograničava na:

 Ukoliko obrađuje Vaše osobne podatke temeljem legitimnog interesa, Društvo uvijek vodi računa o Vašim interesima i temeljnim pravima i slobodama, te osobito vodi računa o tome da Vaši interesi nisu jači od interesa Društva na kojima temelji obradu Vaših osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

V. NA KOJI NAČIN DRUŠTVO OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?

Društvo obrađuje Osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske Unije te pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

VI. KOLIKO DRUŠTVO ČUVA OSOBNE PODATKE?

Vaši Osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Društvom, odnosno za vrijeme dok postoji privola Ispitanika za obradu Osobnih podataka, te za vrijeme za koje je Društvo zakonski obvezana čuvati određene podatke, u kom slučaju neće biti omogućena aktivna obrada Osobnih podataka u druge svrhe, već samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe.

VII. USTUPAJU LI SE OSOBNI PODACI TREĆIM OSOBAMA?

Osobni podaci Ispitanika mogu se ustupiti trećim osobama temeljem:

a) privole Ispitanika

b) izvršenja ugovora kojem je Ispitanik stranka

c) odredbi zakona i podzakonskih akata

Osobni podaci će biti dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Društvo u obavezi dostave tih podataka, kao što su npr. Financijska agencija, Ministarstvo financija – Porezna uprava kao i drugim osobama. Nadalje, Vaši podaci mogu biti dostavljeni i osobama s kojima Društvo ima ugovorni odnos, naročito pružateljima usluga i agentima. Potonje se, na primjer, odnosi na pružatelje poštanskih usluga, usluga obrade dokumenata, logistike, pružatelji informatičkih i telekomunikacijskih usluga kao i savjetodavnih te konzultantskih usluga te usluga prodaje i marketinga.

Napominjemo da sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s Društvom ili za Društvo imaju pristup Vašim osobnim podacima su u jednakom mjeri dužni čuvati te podatke. 

Pojedinosti vezane uz svrhu obrade Osobnih podataka, primatelje ili kategorije primatelja, zakonsku osnovu za obradu Osobnih podataka kao i davanje Osobnih podataka na korištenje drugim primateljima su pobliže opisane u pojedinačnim dokumentima kao što su npr. obrasci upitnika na temelju kojih Društvo prikuplja pojedine podatke te zahtjevi i ugovori za korištenje pojedine usluge Društva.

VIII. DA LI SE OSOBNI PODATCI IZNOSE U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE?

Vaši osobni podaci se mogu iznijeti izvan Europskog gospodarskog prostora (nadalje: „Treće zemlje“) samo u mjeri u kojoj:

U svakom slučaju, prijenos Vaših osobnih podataka Trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji može se dogoditi kada Europska komisija odluči da treća zemlja, područje rada ili jedan ili više određenih sektora unutar te Treće zemlje, ili međunarodna organizacija o kojoj je riječ osigurava primjerenu razinu zaštite.

IX. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA?

Svaka osoba čije Osobne podatke Društvo obrađuje ima pravo na pristup svim danim Osobnim podacima, kao i na njihov ispravak brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka. Svaki Ispitanik Društva ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Svaki Ispitanik Društva kao i osoba čije Osobne podatke Društvo obrađuje je ovlašten podnijeti prigovor na obradu svojih Osobnih podataka od strane Društva  kao voditelja obrade nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

X. KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Ispitanicima su na raspolaganju radnici Društva u svim poslovnicama Društva, kao i službenik za zaštitu osobnih podataka: Katarinu Polić Ivić koju se može kontaktirati putem E-mail adrese: szzop@zane.hr